×
×
Español

Introducción a CI y Jenkins

Jenkins CI
Inglés

What is Continuous Integration and how Jenkins can support it?

This video explains how this practice changes upside-down the current mainstream approach to team development: software is tested continuously (for each single change!) and not delayed to the end of the phases or the project. Apache Jenkins is a very popular open source platform which helps to showcase how to implement Continuous Integration (CI).


Introducción a CI y Jenkins

Jenkins CI
Catalán

Què és la integració contínua i com funciona Jenkins?

Aquest video (en anglès) explica aquesta pràctica que canvia radicalment la filosofia del desenvolupament en equip: el software es prova contínuament (amb cada canvi), no al final de les fases o del projecte. Apache Jenkins és una plataforma de codi obert molt popular que permet il·lustrar de manera senzilla com implementar la integració contínua (CI).


Introducción a CI y Jenkins

Jenkins CI
Español

¿Qué es la integración continua y como funciona Jenkins?

Este video (en inglés) explica está práctica que cambia radicalmente la filosofía del desarrollo en equipo: el software se prueba contínuamente (con cada cambio), no al final de las fases o del proyecto. Apache Jenkins es una plataforma de código abierto muy popular que permite ilustrar de manera sencilla como implementar la integración continua (CI).